www.news4all.org

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Mijn motivatie
Laatste nieuws
Contact
3 pilaren

Mijn UVB lamp
UVB lampen
Sportprestaties en UVB
Vitamine D
77% m.k.o.k.

Natto: Info
natto-shop-inter-burgo
Natto: Zelf maken
Mijn broedstoofRauwe melk: info
Rauwe melk: verkoop
Rauwe melk: vragen

de AMAS test
Farmareuzen-sjoemelen
Gezondheidstips
KWF misleidt NL bev.
Kinkhoest vaccinatie
Mars tegen Monsanto
Mijn correspondentie
Mijn ervaring met tempeh
Straling
Immuun.
Kind en mobieltje.

Vecht voor je vrijheid
Het OVR virus
Foto's
Foto's Barneveld
Foto's Tholen


Marfan
Mazelen
Multiple sclerose
Niet-toxische tumortherapie
Power plate
Superbugs komen er aan
Verbeter geheugen
Voedingsvezels
SlaapproblemenInhoud:top       toc       Waardoor wordt de kans om zwanger te worden vergroot?

Bij veel ouders die een kinderwens hebben blijkt het moeilijk om zwanger te worden. Het bezoeken van artsen kan een oplossing geven. Maar soms lukt het dan nog niet.

Graag wil ik op punten wijzen waardoor de kans om zwanger te worden wordt vergroot. Reguliere artsen wijzen lang niet op alle oorzaken die het zwanger worden bemoeilijken.top       toc       Zorg dat je vitamine D niveau maximaal is. Gebruik daarvoor een UVB lamp.

Een UVB lamp maakt vitamine D aan in je lichaam. 

Op pagina http://www.vitamindcouncil.org/index.aspx?o=3948&newsitem=72 staat o.a. 

The scientists tested the quality of sperm from 300 men chosen at random and a detailed analysis of sperm from a further 40 participants was performed in the laboratory. At the same time the level of vitamin D in their blood was measured.
Almost half of the men had an insufficient level of vitamin D, below 50 nmol/l. The optimum level of vitamin D recommended by most experts is a minimum of 75 nmol/l. The sperm in men with higher vitamin D levels demonstrated significantly better performance in terms of motility and speed. In addition, the number of healthy sperm in men with insufficient vitamin D was considerably lower than in participants with normal levels. The ability to absorb calcium was also inhibited as well as the acrosome reaction which occurs during penetration of the female egg. Tests conducted in the laboratory resulted in similar findings...

Read rest of article at openpr.com.

 

Vertaald met google:

De wetenschappers testten de kwaliteit van het sperma van 300 mensen willekeurig gekozen en een gedetailleerde analyse van sperma van een andere 40 deelnemers werd uitgevoerd in het laboratorium.Tegelijkertijd is het niveau van de vitamine D in hun bloed werd gemeten.

Bijna de helft van de mannen had een onvoldoende niveau van vitamine D, 
lager dan 50 nmol / l.Het optimale niveau van vitamine D aanbevolen door de meeste experts is een minimum van 75 nmol / l.Het sperma bij mannen met een hogere vitamine D-spiegel blijkt aanzienlijk beter prestaties in termen van beweeglijkheid en snelheid. Bovendien is het aantal gezonde zaadcellen bij mannen met onvoldoende vitamine D was aanzienlijk lager dan in deelnemers met een normaal niveau.De mogelijkheid om calcium te absorberen werd ook geremd evenals de acrosome reactie die optreedt tijdens de penetratie van de vrouwelijke eicel.Tests uitgevoerd in het laboratorium heeft geleid tot gelijkaardige bevindingen ...

Lees rest van het artikel op openpr.com .

Met behulp van vitamine D pillen is het erg moeilijk om je vitamine D niveau in je lichaam behoorlijk omhoog te krijgen. Maar uit ervaring weten mijn vrouw en ik dat je met behulp van een UVB lamp na 4 maanden (en mogelijk al sneller) van 42 nmol/liter naar 107 nmol/liter kan komen. Mijn vrouw heeft daarbij gemiddeld slechts een kwartier per week voor de UVB lamp gestaan.
Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp En het is natuurlijk raadzaam dat niet alleen de man een hoge vitamine D waarde heeft maar ook de vrouw.

 top       toc       Eet vetrijke (zuivel)producten.

Op pagina http://www.leefbewust.com/themas/vetarm.html staat o.a. 

Vrouwen die zeiden dat ze magere zuivel aten (bijv. magere melk en magere yoghurt) verhoogden hun risico op onvruchtbaarheid met 85%, terwijl vrouwen die consequent vetrijke zuivelproducten aten (volle melk en ijs) hun risico verlaagden met 27 % [2].top       toc       Hollandse pot is goed voor vruchtbaarheid.

Op deze pagina (van de Volkskrant. www.volkskrant.nl ) staat o.a. 

Mannen met een kinderwens moeten met hun eetpatroon terug naar de Hollandse school. De klassieke Hollandse pot van vlees, aardappelen en groenten is goed voor de vruchtbaarheid.top       toc       Chemicaliën die de hoeveelheid zaad reduceren.

Zeven tips zijn te lezen op deze pagina.top       toc       Gebruik geen shampoo  waar DEA in zit. Dat verlaagt je niveau aan choline.

Op deze pagina van website www.mercola.com staat o.a. 

Diethanolamine or DEA

In a recent FDA report, approximately 42% of all cosmetics were contaminated with NDEA, with shampoos having the highest concentrations. DEA also readily reacts with nitrite preservatives and contaminants to create nitrosodiethanolamine (NDEA), a known and potent carcinogen.

This is a big problem because DEA seems to block absorption of the nutrient choline, which is vital to brain development. Pregnant women actually require extra choline so they can pass it on to their fetus.

An associate dean for research at the UNC School of Public Health mentioned that choline is necessary to help provide proper nutrients for a healthy baby; stating that, 'At this point it is a caution. But it would probably be prudent to look at labels and try to limit exposure until we know more.'

 

Vertaald met google:

In een recent rapport FDA, werden ongeveer 42% van alle cosmetica verontreinigd met NDEA, met shampoos met de hoogste concentraties. DEA ook gemakkelijk reageert met nitriet conserveringsmiddelen en verontreinigingen te nitrosodiethanolamine (NDEA), een bekende en krachtige kankerverwekkende stof te creëren.

Dit is een groot probleem, omdat DEA lijkt te blokkeren de opname van de voedingsstof choline, dat is van vitaal belang voor ontwikkeling van de hersenen. Zwangere vrouwen in feite nodig hebben extra choline, zodat ze kunnen doorgeven aan hun ongeboren kind.

Een associate dean voor onderzoek aan de UNC School of Public Health vermeld dat choline nodig is om te helpen de juiste voedingsstoffen voor een gezonde baby, waarin staat dat, 'Op dit punt is het een waarschuwing Maar het is waarschijnlijk verstandig om te kijken naar labels en. proberen om de blootstelling te beperken tot we meer weten. '

 

 top       toc       Blauw licht verlaagt de aanmaak van melatonine.

Ook deze pagina van website www.vitamindcouncil.org bevat belangrijke tips.top       toc       Gebruik geen aspartaam en andere kunstmatige zoetmiddelen.

Klik hier.top       toc       Vrouwen met een normaal gewicht die te veel aan sport doen worden moeilijker zwanger.

Op deze pagina van www.mercola.com staat o.a.

Story at-a-glance

 • Among normal-weight women, higher levels of vigorous exercise may make it harder to conceive and lead to delays in becoming pregnant
 • Among women who were overweight or obese, any type of exercise improved fertility, and moderate exercise led to faster times to pregnancy among all women
 • Only very vigorous exercise -- which was defined as running, fast cycling, gymnastics or swimming for more than five hours a week -- appeared to delay fertility in normal-weight (but not overweight or obese) women
 • By exercising in short bursts, followed by periods of recovery, you recreate exactly what your body needs for optimum health. That said, engaging in these high-intensity exercises two to three times a week is likely to lead to a decrease in body fat.
 • If you are seeking to get pregnant you will need slightly higher body fat stores to be in the optimal range; short periods of high-intensity exercise like Peak Fitness are likely to be beneficial, but overdoing it may be counterproductive

 

Vertaald met google: 

Verhaal in het kort

 • Onder normaal gewicht vrouwen, kunnen hogere niveaus van zware lichamelijke inspanning maakt het moeilijker om zwanger te worden en tot vertragingen leiden zwanger
 • Van de vrouwen met overgewicht of obesitas, elke vorm van lichaamsbeweging verbeterde vruchtbaarheid, en matige lichaamsbeweging geleid tot snellere tijden de zwangerschap bij alle vrouwen
 • Alleen zeer zware lichamelijke inspanning - die werd omschreven als lopen, snel fietsen, gymnastiek of zwemmen gedurende meer dan vijf uur per week - bleek om de vruchtbaarheid te vertragen in een normaal gewicht (maar niet met overgewicht of obesitas) vrouwen
 • Door te oefenen in korte stoten, gevolgd door perioden van herstel, moet u opnieuw precies wat uw lichaam nodig heeft voor een optimale gezondheid. Dat gezegd hebbende, die betrokken zijn bij deze hoge intensiteit oefeningen twee tot drie keer per week zal waarschijnlijk leiden tot een afname van lichaamsvet.
 • Als u op zoek zijn naar zwanger te raken moet je iets meer vetmassa van het lichaam te zijn in het optimale bereik, korte periodes van hoge intensiteit oefening zoals Peak Fitness waarschijnlijk dat zij heilzaam zijn, maar overdrijven kan een averechts effect

 top       toc       Vermijd GMO (genetisch gemodificeerd) voedsel zo veel mogelijk!!!

Op deze pagina van website www.naturalnews.com staat o.a. 

The American Academy of Environmental Medicine warned against the use and consumption of GMO's stating, 'Several animal studies indicate serious health risks associated with GM food.' These health risks include: infertility, decreased immunity, antibiotic resistant bacteria, and poor insulin regulation.

 

Vertaald met google:
De American Academy of Environmental Medicine gewaarschuwd voor het gebruik en de consumptie van GGO's met vermelding, 'Verschillende dierstudies ernstige geven gezondheidsrisico's verbonden aan genetisch gemodificeerd voedsel. ' Deze gezondheidsrisico 's zijn onder andere: onvruchtbaarheid, verminderde immuniteit, antibiotica resistente bacteriën, en een slechte insuline regelgeving.
top       toc       Eet alleen BIO voedsel om  o.a. glyfosaat te vermijden.

Glyfosaat zit in Round-Up (klik hier). Ik neem aan dat bij het telen van bio producten geen round-up mag worden gebruikt.

Op deze pagina van website www.naturalnews.com staat o.a. 

(NaturalNews) The dirty truth about glyphosate, the active chemical in Monsanto's Roundup herbicide formula, keeps rearing its ugly head, this time in a new study published in the journal Free Radical Medicine & Biology. According to this latest indictment of Roundup, researchers affirmed that Roundup is essentially a destroyer of fertility, particularly in men, and at levels far below what is commonly found as residue in the conventional food supply.
Vertaald met Google: 

(NaturalNews) De vuile waarheid over glyfosaat, de werkzame stof in Monsanto's Roundup herbicide formule, houdt de kop opsteekt, deze keer in een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Free Radical Medicine & Biology . Volgens deze laatste aanklacht tegen Roundup, onderzoekers bevestigd dat Roundup is in wezen een vernietiger van de vruchtbaarheid, vooral bij mannen, en op niveaus ver onder wat wordt vaak gevonden als residu in de conventionele voedselvoorziening. Een team van wetenschappers van de Universidade Federal de Santa Catarina in Florianopolis-Santa Catarina, Brazilië, op zoek naar de verdiensten van een bestaand lichaam van onderzoek controleren op glyfosaat, die eerder heeft bepaald de chemischetop       toc       De gevaren van Roundup en glyfosaat.

Op deze pagina van website www.mercola.com staat o.a. 

Research shows glyphosate is toxic to water fleas at extraordinarily low levels, well within the levels expected to be found in the environment. These findings throw serious doubt on glyphosate’s safety Vertaald met Google: 

Onderzoek toont aan glyfosaat is giftig voor watervlooien op buitengewoon lage niveaus, zowel binnen de niveaus verwacht te vinden in de omgeving. Deze bevindingen werpen ernstige twijfel over de veiligheid glyfosaat's.
top       toc       Elektromagnetische straling kan het zwanger worden in de weg staan.

Op pagina  http://www.magdahavas.com/2011/06/05/may-2011-a-month-in-review/   staat o.a.

4. Research at Queen’s University in Kingston documents that cell phone use may lead to low sperm quality and a decrease in male fertility.

Click here for article in Science Daily; and article in mobiledia.

Cell phone use may reduce male fertility
(Queen’s University Press Release, May 19, 2011)

Men who have been diagnosed with poor sperm quality and who are trying to have children should limit their cell phone use. Researchers have found that while cell phone use appears to increase the level of testosterone circulating in the body, it may also lead to low sperm quality and a decrease in fertility.

“Our findings were a little bit puzzling,” says Rany Shamloul, a postdoctoral fellow in the Department of Pharmacology and Toxicology and lead researcher on the project. “We were expecting to find different results, but the results we did find suggest that there could be some intriguing mechanisms at work.”

The research team discovered that men who reported cell phone use had higher levels of circulating testosterone but they also had lower levels of luteinizing hormone (LH), an important reproductive hormone that is secreted by the pituitary gland in the brain.

The researchers hypothesize that electromagnetic waves (EMW) emitted by cell phones may have a dual action on male hormone levels and fertility. EMW may increase the number of cells in the testes that produce testosterone; however, by lowering the levels of LH excreted by the pituitary gland, EMW may also block the conversion of this basic circulating type of testosterone to the more active, potent form of testosterone associated with sperm production and fertility.

More in-depth research is needed to determine the exact ways in which EMW affects male fertility.

Vertaald met google:


4.Onderzoek aan de Queen's University in Kingston documenten die mobiele telefoon gebruik kan leiden tot een lage kwaliteit van het sperma en een afname van de mannelijke vruchtbaarheid
.

Klik hier voor artikel in Science Daily , en artikel in mobiledia .

Mobiele telefoon gebruik kan het aantal mannelijke vruchtbaarheid
( Queen's University Press Release 19 mei 2011)

Mannen die zijn gediagnosticeerd met een slechte kwaliteit van het sperma en die proberen om kinderen te krijgen moeten beperken hun mobiele telefoon te gebruiken.Onderzoekers hebben ontdekt dat tijdens het gebruik van mobiele telefoons lijkt het niveau van testosteron circuleert in het lichaam, maar ook kan leiden tot een lage kwaliteit van het sperma en een afname van de vruchtbaarheid.

'Onze bevindingen waren een beetje puzzelen', zegt Rany Shamloul, een postdoc bij de afdeling Farmacologie en Toxicologie en hoofdonderzoeker van het project.'We hadden verwacht om verschillende resultaten te vinden, maar de resultaten die we vonden suggereren dat er sprake zou kunnen zijn een aantal intrigerende mechanismen aan het werk.'

Het onderzoeksteam ontdekte dat mannen die aangaven mobiele telefoon te gebruiken hogere niveaus van circulerende testosteron had, maar ze hadden ook lagere niveaus van luteïniserend hormoon (LH), een belangrijke reproductieve hormoon dat wordt door de hypofyse afgescheiden in de hersenen.

De onderzoekers veronderstellen dat elektromagnetische golven (EMW), uitgezonden door mobiele telefoons kan een dubbele werking op mannelijke hormonen en vruchtbaarheid.EMW kan toenemen van het aantal cellen in de testes dat testosteron produceren, maar door het verlagen van de niveaus van LH uitgescheiden door de hypofyse, EMW kan de omzetting van deze fundamentele circulerende type van testosteron ook blokkeren tot de meer actieve, krachtige vorm van testosteron geassocieerd met de productie van zaadcellen en vruchtbaarheid.

Meer diepgaand onderzoek is nodig om de exacte manier waarop EMW van invloed op de mannelijke vruchtbaarheid te bepalen.

Op pagina http://www.magdahavas.com/2009/10/05/cell-phones/   staat o.a.

October 2009.

What next? A wrist watch communicator!cell-phone-watch

With 4 billion cell phones worldwide, we are conducting the largest experiment in the history of this planet. What the long-term consequences of low level microwave radiation and Bluetooth radio waves are is not yet known but studies showing increased risks of tumors, reduced sperm count/motility/viability, and possible behaviour problems experienced by children born to mothers who used cell phones is most disturbing and should be viewed as an early warning indicator of things to come.

Cell phones use microwaves to transmit and receive information. These are the same microwaves generated by microwave ovens to heat food. This energy is sent from your phone (which may be in your pocket close to your reproductive organs if you are using a Bluetooth device like this wrist watch speaker) to a nearby cell phone antenna and is then relayed through multiple antennas until it reaches the person you are talking with. Every time you use a cell phone your exposure increases as does the exposure of those who live near antennas. The more antennas there are the weaker signal your cell phone has to use to send information. However, the more antennas there are the more people who will be exposed on a daily basis to second-hand microwave radiation.

Children are particularly vulnerable to cell phone radiation and advisories from the UK, Germany, France, Russia, India, Belgium, Finland and from the Pittsburgh Cancer Institute (US) and the Toronto Board of Health (Canada) warn that children should not use cell phones except for emergencies.

Sadly few are heeding this warning and the price we pay will be the health of our children and their children unless we reduce our exposure.

 

Vertaald met google:

Oktober 2009.

Wat nu?Een polshorloge communicator!

Met 4 miljard mobiele telefoons ter wereld, voeren we de grootste experiment in de geschiedenis van deze planeet.Wat de gevolgen op lange termijn van laag niveau microgolfstraling en de Bluetooth-radio golven zijn is nog niet bekend, maar studies tonen een verhoogde kans op tumoren , verminderde spermatelling / beweeglijkheid / levensvatbaarheid , en mogelijk het gedrag van problemen van kinderen van moeders die vroeger mobiele telefoons is het meest verontrustend en moet worden beschouwd als een early warning indicator van dingen die komen gaan.

Mobiele telefoons te gebruiken magnetrons voor het verzenden en ontvangen van informatie.Dit zijn dezelfde microgolven opgewekt door magnetrons om voedsel te verwarmen.Deze energie wordt verzonden vanaf uw telefoon (die kunnen worden in uw zak dicht bij je voortplantingsorganen als u gebruik maakt van een Bluetooth-apparaat als dit polshorloge speaker) naar een nabijgelegen mobiele telefoon antenne en wordt vervolgens doorgegeven via meerdere antennes tot aan de persoon je in gesprek bent.Iedere keer dat u een mobiele telefoon uw blootstelling verhoogt doet als de blootstelling van mensen die leven in de buurt antennes.Hoe meer antennes er zijn het zwakkere signaal uw mobiele telefoon gebruiken om informatie te verzenden.Echter, hoe meer antennes er zijn hoe meer mensen die op een dagelijkse basis worden blootgesteld aan tweedehands microgolfstraling.

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor mobiele telefoon straling en adviezen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland, India, België, Finland en van de Pittsburgh Cancer Institute (VS) en de Toronto Board of Health (Canada) te waarschuwen dat kinderen niet mogen cel te gebruiken telefoons, behalve voor noodgevallen.

Helaas zijn weinig acht te slaan op deze waarschuwing en de prijs die we betalen zal de gezondheid van onze kinderen en hun kinderen worden, tenzij we de prijs van onze blootstelling.

 
top       toc       Gebruik een laptop niet op je schoot!!!

Het gebruik van een laptop op je schoot is gevaarlijk i.v.m. de elektromagnetische straling die een laptop uitstraalt. 
Op deze pagina van website www.mercola.com staat o.a. 

Story at-a-glance

 • Use caution with any laptop use, especially if you’re a pregnant woman, and if you choose to use it on your lap, only do so with a lap pad or cushion that is about one foot thick
 • You may be able to lessen EMF exposure during laptop use by using an external keyboard (as even typing on your laptop may expose you to high EMFs) and only using it while it’s battery-powered, not while plugged in, as the power supply from a laptop induces strong electric current densities
 • Separate research has also shown that laptops may be harmful to sperm, with samples exposed to a wireless internet-connected laptop showing a significant decrease in sperm motility and an increase in sperm DNA fragmentation
 • Researchers concluded your lap is an “improper site” for use of a laptop computer, and suggested the devices be renamed so as not to “induce customers towards an improper use”
 • Electromagnetic fields (EMFs) produced by five commonly used laptops of different brands were found to be “considerably higher” than the values recommended by two recent guidelines for computer monitors magnetic field emissions
 • New research shows spending long hours with a laptop on your lap -- the use for which it is intended -- is likely harmful
Vertaald met google:

Story  in een oogopslag

 • Wees voorzichtig met een laptop gebruik, vooral als je een zwangere vrouw, en als u ervoor kiest om het te gebruiken op uw schoot, dat alleen doen met een ronde pad of kussen dat is ongeveer 25 cm dik.
 • U mag in staat zijn om blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen tijdens het laptop gebruik met behulp van een extern toetsenbord (zoals ook te typen op uw laptop kan u blootstellen aan hoge elektromagnetische velden) en alleen te gebruiken terwijl het op batterijen, niet tijdens het aangesloten, zoals de voeding van laptop induceert sterk elektrisch stroomdichtheid
 • Apart onderzoek heeft ook aangetoond dat laptops schadelijk kunnen zijn voor sperma, met monsters blootgesteld aan een draadloze internet verbonden laptop toont een significante daling van de beweeglijkheid van de zaadcellen en een toename van het sperma DNA-fragmentatie
 • De onderzoekers concludeerden je schoot is een 'ongepaste site' voor het gebruik van een laptop computer, en stelde voor de apparaten worden hernoemd, zodat er geen 'afnemers te stimuleren naar een oneigenlijk gebruik'
 • Elektromagnetische velden (EMV) door vijf gebruikelijke laptops verschillende merken bleken 'aanzienlijk hoger' dan de waarden aanbevolen richtlijnen twee recente computer magneetveld emissies bewaakt
 • Nieuw onderzoek toont aan besteden vele uren met een laptop op je schoot - het gebruik waarvoor het bedoeld is - waarschijnlijk schadelijk.
top       toc       Een hoog vitamine D niveau tijdens de zwangerschap helpt om:

...  


top       toc       ....helpt om diabetes type 1 in het kind te voorkomen.

Op deze pagina van website www.mercola.com staat o.a. 

Vitamin D May Prevent Type 1 Diabetes

It has been known for some time that type one diabetes is virtually unheard of the closer one gets to the equator. This spurred research which suggested that if a pregnant woman has optimal vitamin D levels during her pregnancy she should radically reduce if not virtually eliminate the child’s risk of getting type 1 diabetes!

Receptors that respond to vitamin D have been found in nearly every type of human cell, from your bones to your brain, and also your pancreas.

According to Dr. Michael Holick, who is one of the leading vitamin D researchers in the world, children receiving vitamin D supplementation from age 1 on had an 80 percent decreased risk of developing type 1 diabetes.

 

Vertaald met google:

Vitamine D kan voorkomen type 1 diabetes

Het is al enige tijd bekend dat type een diabetes is vrijwel ongehoord hoe dichter men bij de evenaar.Dit spoorde onderzoek dat suggereerde dat als een zwangere vrouw heeft een optimale vitamine D-spiegel tijdens haar zwangerschap dat ze drastisch moet verminderen, zo niet vrijwel te elimineren van het kind het risico op het krijgen van type 1 diabetes!

Receptoren die reageren op vitamine D zijn gevonden in bijna elk type van menselijke cel, van je botten naar je hersenen, en ook uw alvleesklier.

Volgens Dr Michael Holick, die is een van de toonaangevende vitamine D onderzoekers in de wereld, kinderen die vitamine D-suppletie vanaf de leeftijd van 1 op had 80 procent een verminderd risico op het ontwikkelen van type 1 diabetes.
top       toc       .... helpt om in de toekomst taalproblemen bij het kind te voorkomen.

Op deze pagina staat o.a. 

MONDAY, Feb. 13, 2012 (HealthDay News) -- Pregnant women with low levels of vitamin D may be putting their children at risk for language difficulties, Australian researchers report.

Taking vitamin D supplements during pregnancy may relieve the problem, they suggest.

'Adequate vitamin D levels among pregnant women may be important for the optimal development of their baby,' said lead researcher Andrew Whitehouse, an associate professor and reader in developmental psychopathology at the Telethon Institute for Child Health Research at the University of Western Australia. 'However, it is important for the findings of this study to be replicated before any strong conclusions are made.'

Vitamin D levels among pregnant women have decreased steadily over the past 20 years, most likely because of less exposure to sunlight, Whitehouse said.

Vertaald met google: 

Maandag 13 februari 2012 (Nieuws HealthDay) - Zwangere vrouwen met een lage niveaus van vitamine D kan brengen hun kinderen met een risico op taalproblemen, Australische onderzoekers verslag.

Inname van vitamine D-supplementen tijdens de zwangerschap kan het probleem te verlichten, suggereren ze.

'Voldoende vitamine D-spiegel bij zwangere vrouwen kan van belang zijn voor de optimale ontwikkeling van hun baby,' aldus hoofdonderzoeker Andrew Whitehouse, een universitair hoofddocent en lezer in de ontwikkelingspsychopathologie aan de Telethon Institute for Child Health Research aan de Universiteit van West-Australië. 'Het is echter belangrijk voor de bevindingen van dit onderzoek te repliceren voordat er sterke conclusies worden gemaakt.'

Vitamine D-spiegel bij zwangere vrouwen daalde gestaag in de afgelopen 20 jaar het meest waarschijnlijk als gevolg van minder blootstelling aan zonlicht, Whitehouse gezegd.

 

 top       toc       .... helpt om in de toekomst een slecht gebit bij het kind te voorkomen.

Op deze pagina van website www.naturalnews.com staat o.a. 

(NaturalNews) Women who do not get enough vitamin D while pregnant place their children at increased risk for tooth enamel defects and early childhood tooth decay, according to a study conducted by researchers from the University of Manitoba, Canada, and presented at the General Session of the International Association for Dental Research in Toronto.

Vertaald met google:

(NaturalNews) Vrouwen die niet genoeg vitamine D tijdens de zwangerschap plaats van hun kinderen een verhoogd risico op het tandglazuur gebreken en de vroege kindertijd tandbederf, volgens een studie uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Manitoba, Canada, en gepresenteerd op de algemene vergadering van de International Association for Dental Research in Toronto.

 top       toc       .... helpt om (in de toekomst) rachitis (Engelse ziekte)  bij het kind te voorkomen.

Op deze pagina van website www.naturalnews.com staat o.a. 

• Rickets is among the most frequent childhood diseases in many developing countries and has been making a comeback in America among infants. According to Bodnar, "92.4 percent of African-American babies and 66.1 percent of white infants were found to have insufficient vitamin D at birth."

Vertaald met google:

Rachitis (Engelse ziekte) is een van de meest voorkomende kinderziekten in veel ontwikkelingslanden en is het maken van een comeback in Amerika onder de kinderen. Volgens Bodnar, "92,4 procent van de Afro-Amerikaanse baby's en 66,1 procent van de blanke baby's bleken onvoldoende vitamine D hebben op de geboorte .

 top       toc       .... helpt om  te voorkomen dat u mogelijk van 'kinder misbruik' wordt beschuldigd.

Op deze pagina van website www.vitamindcouncil.org staat o.a. 

'A child abuse expert was called in and we were accused of abuse and they took our baby away, saying we had beaten her. I can't forget Marissa screaming when they tore her out of my arms.' Vertaald met google:
'Een kindermishandeling expert werd ingeschakeld en we werden beschuldigd van misbruik en namen ze onze baby weg, zeggen dat we haar had geslagen. Ik kan niet Marissa gillen als ze haar scheurde uit mijn armen te vergeten.'

 

Klik hier om meer artikelen te lezen die over 'kinder misbruik' gaan waarbij de echte reden van b.v. blauwe plekken bij de baby  (rachitis (Engelse ziekte)) niet onderkent wordt.top       toc       Niet doen tijdens de zwangerschap......(onvoorzichtig met je mobiel omgaan)

Op deze pagina van website www.mercola.com staat o.a. 

Story at-a-glance

 • If you’re pregnant, there is compelling evidence that you may want to use extreme caution when using a cell phone
 • An animal study by Yale researchers suggests that the increasingly prevalent neurobehavioral disorders in children -- conditions like attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) -- may be related to exposure to radiofrequency radiation from cell phones while in the womb
 • Past studies have also linked pregnant women’s use of cell phones to their babies developing hyperactivity and difficulties with conduct, emotions and relationships by the time they reached school age
 • As long as your cell phone is on, it emits radiation intermittently, even when you are not actually making a call. If you're pregnant, keeping your cell phone turned off, and avoiding or reducing your cell phone use may be especially important to the health of your offspring
 • Radiation from wireless devices is biologically active in a myriad of ways, including damaging DNA. There is no good reason to take the many risks of exposing unborn fetuses, or infants and children of any age, to this radiation

 

Vertaald met google:

 

Story u in een oogopslag

 • Als u zwanger bent, is er overtuigend bewijs dat u wilt uiterst voorzichtig te gebruiken bij het gebruik van een mobiele telefoon
 • Een dier studie van Yale onderzoekers suggereert dat het steeds meer voorkomende neuro-stoornissen bij kinderen - omstandigheden, zoals attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - kan worden gerelateerd aan blootstelling aan radiofrequente straling van mobiele telefoons tijdens het in de baarmoeder
 • Eerdere onderzoeken hebben ook in verband zwangere vrouwen gebruik van mobiele telefoons om hun baby's de ontwikkeling van hyperactiviteit en problemen met gedrag, emoties en relaties van de tijd dat ze nog school leeftijd
 • Zolang uw mobiele telefoon is, wordt een straling met tussenpozen, ook als u niet echt een gesprek te maken. Als u zwanger bent, het houden van uw mobiele telefoon uitgeschakeld, en het vermijden of verminderen van uw mobiele telefoon gebruik kan vooral belangrijk zijn voor de gezondheid van je nageslacht
 • Straling van draadloze apparaten is biologisch actief in een groot aantal manieren, waaronder beschadiging van het DNA. Er is geen goede reden om de vele risico's van blootstelling van ongeboren foetussen, of baby's en kinderen van elke leeftijd nemen, om deze straling.

 

 

 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: za 27 2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl